STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

 1. Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości (w skrócie SKN IN) zwane dalej Kołem. Koło posługiwać się może nazwą Real Estate and Investment Student Interest Group w kontaktach zagranicznych.
 2. Koło działa przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 3. Koło korzysta z osobowości prawnej SGH, a jego siedzibą jest:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Al. Niepodległości 162
  02-554 Warszawa
 4. Celem Koła jest umożliwianie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat szeroko pojętej problematyki rynku nieruchomości, samych nieruchomości oraz specyfiki inwestowania na tym rynku, a także popularyzacja i promocja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.
 5. Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

  1. wspólną działalność samokształceniową,
  2. udział w badaniach i projektach naukowych,
  3. organizowanie seminariów, konferencji, odczytów związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.

Rozdział 2 - Członkostwo

 1. Koło posiada członków zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 3. Kandydat na członka zwyczajnego nabywa pełne prawa członkowskie gdy:

  1. realizuje ścieżkę studiowania „Rynek nieruchomości" opracowaną przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej,
  2. uczestniczy regularnie i w sposób aktywny w zebraniach Koła,
  3. bierze aktywny udział w inicjatywach i projektach realizowanych przez Koło,
  4. uzyska akceptację przynajmniej dwóch członków Zarządu Koła,
  5. zapozna się ze Statutem Koła i zobowiąże się do jego przestrzegania.
 4. Członkiem honorowym Koła może zostać każdy absolwent SGH lub zatrudniony w niej nauczyciel akademicki, a także inna osoba, która ma szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

 5. Członkiem honorowym zostaje się na zaproszenie oraz za jednogłośną zgodą Zarządu Koła.
 6. Członek Koła ma prawo:

  1. czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
  2. korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której powstało Koło,
  3. udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  4. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 7. Członek Koła ma w szczególności obowiązek:

  1. przestrzegać postanowień Statutu Koła oraz uchwał jego organów,
  2. terminowo i sumiennie wywiązywać się z powierzonych mu prac na rzecz Koła,
  3. aktywnie uczestniczyć w pracach Koła.
 8. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

  1. wykluczenia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu w przypadku:

   • postępowania sprzecznego ze Statutem lub Regulaminem SGH,
   • postępowania sprzecznego ze Statutem Koła,
   • postępowania niegodnego członka Koła,
   • nieobecności na co najmniej 3 kolejnych zebraniach Koła, poza szczególnymi przypadkami losowymi (choroba, wyjazd zagraniczny i inne), decyzję o utracie członkostwa podejmuje wtedy Zarząd na wniosek każdego z członków Koła.
  2. wykreślenia dokonanego przez Zarząd Koła w przypadku utraty statutu studenta SGH lub na wniosek samego członka.

Rozdział 3 - Organy Koła

 1. Organami Koła są:

  1. Zarząd Koła
  2. Walne Zgromadzenie
  3. Opiekun Naukowy
 2. W skład Zarządu Koła wchodzą Prezes Zarządu oraz minimalnie dwóch, a maksymalnie czterech członków Zarządu: Wiceprezes ds. Organizacyjnych, Wiceprezes ds. Finansowych. Kompetencje dodatkowych członków Zarządu określa Prezes Zarządu.

 3. Szczegółowy zakres działania Członków Zarządu ustala Prezes Zarządu.
 4. Prezes Zarządu wyznacza Członkowi Zarządu zakres spraw, w których ten Członek Zarządu działa z upoważnienia Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd działa kolegialnie.
 6. Kadencja Zarządu trwa jeden rok i ustaje w ostatnim dniu listopada każdego roku.
 7. Prezes Zarządu powoływany przez Walne Zgromadzenie na Zebraniu Wyborczym Koła, w drodze uchwały bezwzględną większością głosów.
 8. Zebranie Wyborcze Koła zwołuje Prezes Zarządu lub Członek Zarządu najpóźniej 2 tygodnie przed upływem kadencji Zarządu.
 9. Pierwsze Zebranie Wyborcze, w którym uczestniczą Członkowie Założyciele i Opiekun Koła, odbywa się najpóźniej na 10 dni po dokonaniu rejestracji Koła przez władze Uczelni.
 10. Mandat Prezesa Zarządu wygasa:

  1. po upływie kadencji,
  2. w razie utraty statusu studenta SGH,
  3. w razie złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji,
  4. w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 1/3 członków Koła.
 11. Prezes Zarządu może być odwołany, przed upływem kadencji w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 12. Odwołanie Prezesa Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych Członków Zarządu.
 13. W razie wygaśnięcia mandatu Prezes Zarządu sprawuje obowiązki do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu.
 14. W przypadku utraty statusu studenta SGH, złożenia rezygnacji łub odwołania Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie powołuje jego Następcę spośród Członków Zarządu na czas do końca kadencji.
 15. Członek Zarządu powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały, na wniosek Prezesa Zarządu. Kandydatami na Członka Zarządu mogą być tylko członkowie zwyczajni Koła.
 16. Mandat Członka Zarządu wygasa:

  1. po upływie kadencji,
  2. w razie utraty statusu studenta SGH,
  3. w razie złożenia rezygnacji,
  4. w razie odwołania.
 17. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

 18. W razie wygaśnięcia mandatu Członek Zarządu sprawuje swoje obowiązki do czasu powołania nowego Członka Zarządu.
 19. W przypadku utraty statusu studenta SGH, złożenia rezygnacji lub odwołania Członka Zarządu przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie powołuje jego następcę na czas do końca kadencji.
 20. Do obowiązków i kompetencji Prezesa Zarządu należy:

  1. reprezentowanie Koła i Zarządu,
  2. kierowanie pracami Koła i Zarządu,
  3. zwoływanie posiedzeń Zarządu, ustalanie ich porządku oraz przewodniczenie im,
  4. ustalanie szczegółowego zakresu działania Członków Zarządu,
  5. wyznaczanie Członkom Zarządu Zakresu spraw, w których Ci Członkowie Zarządu działają z upoważnienia Prezesa,
  6. określanie wykładni Statutu w sprawach spornych.
 21. W razie nieobecności Prezesa Zarządu lub w innym wypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków pracami Zarządu kieruje wyznaczony przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu.

 22. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. reprezentowanie Koła wobec władz uczelni,
  2. organizowanie i kierowanie pracami Kola,
  3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 23. Do kompetencji Członka Zarządu należy:

  1. wypełnianie funkcji przewidzianych Statutem Koła lub do których zobowiązany został przez Prezesa Zarządu,
  2. reprezentowanie Koła,
  3. podejmowanie spraw w zakresie zwykłego zarządu z wyłączeniem spraw będących w gestii innych Członków Zarządu.
 24. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  1. określanie kierunków pracy Koła,
  2. wybór oraz wcześniejsze odwoływanie za zgodą Opiekuna Naukowego Zarządu,
  3. zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni,
  4. na wniosek Zarządu uchwalanie oraz wprowadzanie zmian do regulaminu i Statutu Koła.
 25. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu przynajmniej raz w roku, z własnej inicjatywy albo na wniosek Opiekuna Naukowego lub co najmniej 1/3 z ogólnej liczby członków Koła. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołać może również Opiekun Naukowy z własnej inicjatywy lub na wniosek 10% z ogólnej liczby członków Koła.

 26. Uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu są członkowie zwyczajni Koła. Kworum na Walnym Zgromadzeniu stanowi 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Koła. W przypadku nie zebrania sic kworum, Prezes Zarządu wyznacza termin drugiego Walnego Zgromadzenia, w odstępie czasu nieprzekraczającym dwóch tygodni. Kworum na drugim Walnym Zgromadzeniu stanowi liczba obecnych członków zwyczajnych.
 27. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.
 28. Warunki ważności uchwał władz Koła:

  1. uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, o ile przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej,
  2. obrady i głosowania Walnego Zgromadzenia są jawne, jednak na wniosek członków głosowania i przy poparciu Prezesa Zarządu mogą mieć formę tajną,
  3. do podjęcia prawomocnych uchwał Zarządu Koła potrzebna jest obecność minimum połowy członków, w tym Prezesa,
  4. uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów - w przypadku równego ich rozłożenia rozstrzyga głos Prezesa.
 29. Uchwały organów Koła w sprawach nieokreślonych w niniejszym Statucie zapadają bezwzględna większością głosów.

 30. Złożenie wymaganego przez władze Uczelni rocznego sprawozdania z działalności Koła należy do obowiązków ustępującego Zarządu.
 31. Do kompetencji Opiekuna Naukowego Koła należy:

  1. zatwierdzanie tematów badań prowadzonych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
  2. rozstrzyganie sporów członkowskich,
  3. reprezentowanie Koła poza Uczelnią,
  4. zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.
 32. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej gdy są sprzeczne z prawem, statutem SGH oraz gdy naruszają powagę lub interes uczelni.

 33. Praca organów Koła ma charakter społeczny.
 34. Koło w celu realizacji statutowych celów korzysta ze środków finansowych:

  1. wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu,
  2. adresowanych na Koło, a przekazywanych przez donatorów na konto Uczelni,
  3. wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni,
  4. uzyskanych na podstawie umów zwieranych przez Uczelnie z innymi podmiotami.
 35. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

  1. uchwały Walnego Zebrania,
  2. decyzji Rektora podjętej na wniosek Opiekuna Naukowego, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni,
  3. wykreślenia z rejestru - gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych.
 36. Wniosek o zmianę Statutu może być wniesiony przez 1/3 z ogólnej liczby pełnoprawnych członków, bądź przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu w formie pisemnej. Zmiany w regulaminie Koła mogą być nanoszone tylko przez Walne Zgromadzenie drogą głosowania, większością kwalifikowaną przy obecności co najmniej połowy pełnoprawnych członków Opiekuna Koła. Zmiana w Statucie winna być zatwierdzona przez Rektora.